Pakiet Bezpieczeństwa

Dzięki Pakietowi Bezpieczeństwa, możesz czuć się pewnie rezerwując dom lub apartament wakacyjny z oferty NOVASOL. Gwarantuje on preferencyjne warunki rezygnacji z rezerwacji w przypadku wystąpienia przyczyn losowych. Pakietem Bezpieczeństwa będziesz objęty już od momentu założenia rezerwacji, aż do rozpoczęcia pobytu! 

Najważniejsze informacje o Pakiecie Bezpieczeństwa
Czy Pakiet Bezpieczeństwa jest ubezpieczeniem?

Nie. Pakiet Bezpieczeństwa nie jest ubezpieczeniem. Jest to część naszych Ogólnych Warunków Najmu, w której określone są sytuacje, gdzie możemy odejść od standardowych kosztów rezygnacji. Zawsze gorąco zachęcamy do samodzielnego wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży.

W jakim okresie jestem objęty Pakietem Bezpieczeństwa?

Każdy z Gości NOVASOL objęty jest Pakietem Bezpieczeństwa od momentu założenia rezerwacji aż do dnia rozpoczęcia okresu najmu. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z rezerwacji musi do nas wpłynąć najpóźniej do godziny 12:00 w dniu rozpoczęcia okresu najmu. 

W przypadku jakich zdarzeń losowych mogę skorzystać z Pakietu Bezpieczeństwa?

Pakiet ma zastosowanie, gdy u osoby rezerwującej lub w jego najbliższej rodzinie (rodzice, dzieci, rodzeństwo) wystąpi nagła choroba uniemożliwiająca odbycie podróży, wymagająca leżenia w łóżku lub stan wymagający opieki ze strony najbliższych. Pakiet ma zastosowanie także w przypadku śmierci bliskiej osoby. 
Pakiet bezpieczeństwa może zostać zastosowany także w przypadku znacznej utraty majątku w wyniku kradzieży lub pożaru własnego domu, a także w przypadku niemożności podjęcia urlopu w związku ze zmianą pracy.
Wszystkie przypadki, w których Pakiet Bezpieczeństwa ma zastosowanie opisane są w pkt. 5 Ogólnych Warunków Najmu. 

Jak szybko należy zgłosić rezygnację, by Pakiet Bezpieczeństwa miał zastosowanie.

Chęć rezygnacji z rezerwacji na zasadach ujętych z Pakietu Bezpieczeństwa należy zgłosić do nas w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia, które jest powodem rezygnacji. Zgłoszenie rezygnacji powinno wpłynąć do nas najpóźniej do godziny 12:00 w dniu rozpoczęcia okresu najmu. Rezygnacja musi wpłynąć do nas drogą pisemną, na adres novasol@novasol.pl

Czy potrzebne są jakieś dokumenty?

Tak. W celu skorzystania z Pakietu Bezpieczeństwa niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia będącego przyczyną rezygnacji. Może to być zaświadczenie lekarskie, z którego jasno będzie wynikać, że dana osoba nie może odbyć podróży w wybranym okresie. W zależności od sytuacji, odpowiednim dokumentem będzie też raport policyjny, raport straży pożarnej, kopia aktu zgonu, zaświadczenie od pracodawcy itp.

Jak szybko należy dostarczyć wymaganą dokumentację.

Dokumenty potwierdzające niemożność odbycia podróży, należy dostarczyć w ciągu 72 godzin od momentu powiadomienia nas o rezygnacji. Jeżeli dostarczenie odpowiedniej dokumentacji w tym czasie nie jest możliwe, niezbędny jest kontakt z naszą firmą.

 Ile wynoszą koszty rezygnacji na zasadach Pakietu Bezpieczeństwa.

W przypadku zastosowania Pakietu Bezpieczeństwa, koszt rezygnacji wynosi 350 PLN. Pozostała wpłacona kwota, niezależnie od jej wysokości, jest Państwu jak najszybciej zwracana.

W jaki sposób otrzymam zwrot?

W przypadku, gdy rezerwacja była opłacana przelewem, niezbędne jest, aby w wiadomości mailowej przekazać nam dane rachunku (IBAN i SWIFT), na które ma zostać dokonany zwrot. W przypadku, gdy rezerwacja opłacana była kartą kredytową, zwrot zostanie wykonany automatycznie na rachunek danej karty kredytowej. 

Pakiet Bezpieczeństwa w Ogólnych Warunkach Najmu
Punkt 5. Ogólnych Warunków Najmu: UBEZPIECZENIA

Na okres wyjazdu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów oraz biura podróży. W cenie najmu każdego obiektu wakacyjnego NOVASOL zawarty jest także Pakiet Bezpieczeństwa. Gwarantuje on indywidualne warunki rezygnacji z rezerwacji. Rezygnacja na specjalnych warunkach może nastąpić jedynie w uwzględnionych w Pakiecie Bezpieczeństwa sytuacjach losowych. W pozostałych przypadkach, rezygnacja z rezerwacji może nastąpić jedynie na warunkach przedstawionych w Ogólnych Warunkach Najmu.

5.1. Pakiet Bezpieczeństwa NOVASOL: W tym Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – Gwarancja Bezpieczeństwa bez Ryzyka, Gwarancja Zwrotu Pieniędzy, Gwarancja Najniższej Ceny.

Klient, rezerwując obiekt wakacyjny NOVASOL, zostaje automatycznie objęty Pakietem Bezpieczeństwa NOVASOL, który wliczony jest w cenę najmu. Pakiet Bezpieczeństwa obejmuje Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – Gwarancję Bezpieczeństwa bez Ryzyka, Gwarancję Zwrotu Pieniędzy, Gwarancję Najniższej Ceny. Za pomocą Pakietu Bezpieczeństwa NOVASOL stara się zaoferować Klientowi jak najlepsze zabezpieczenie przy wynajmie obiektu wakacyjnego w NOVASOL.

5.1.1. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – Gwarancja Bezpieczeństwa bez Ryzyka

5.1.1.1 Ubezpieczenie będzie mieć zastosowanie w przypadkach, gdy pobyt Klienta w wynajętym obiekcie wakacyjnym jest niemożliwy lub utrudniony w znacznym stopniu:

a) Ponieważ u osoby wskazanej przy zawieraniu umowy najmu (Klient) lub jej małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków, wnuków, rodziców małżonka, małżonków dzieci stwierdzono śmierć lub wystąpienie ciężkiej choroby lub poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji, pozostania w łóżku przepisanego przez lekarza itp. Ciężka choroba to choroba nowo nabyta lub nieoczekiwane zaostrzenie choroby istniejącej bądź chronicznej.

b) Ponieważ Klient doznał znacznych strat lub znacznego uszczerbku prywatnego mienia, spowodowanych pożarem lub włamaniem, albo z powodu pożaru, włamania lub strajku we własnej firmie.

5.1.1.2 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji opiera się na następujących warunkach:

a) Klient poinformuje w formie pisemnej lub telefonicznie biuro podróży/NOVASOL o wystąpieniu choroby lub wypadku nie później niż 24 godziny po ich wystąpieniu i NOVASOL (lub agent firma NOVASOL) zostanie poinformowana o odwołaniu rezerwacji nie później niż w południe w dniu przyjazdu.

b) NOVASOL otrzyma poświadczenie stwierdzenia choroby lub zdarzenia uzasadniającego odwołanie rezerwacji, tj. zaświadczenie lekarskie, świadectwo zgonu lub raport policyjny, nie później niż 3 dni (72 godzin) od chwili powiadomienia. Ewentualna opłata za wydanie zaświadczenia pokrywana jest przez Klienta.

5.1.1.3 Klient zostanie objęty Ubezpieczeniem od momentu dokonania rezerwacji aż do jego przyjazdu do domu wakacyjnego. Ubezpieczenie nie dotyczy okresu po rozpoczęciu najmu, ani wcześniejszego wyjazdu spowodowanego którymkolwiek z powyższych warunków.

5.1.1.4 W przypadku choroby lub wypadku objętych Ubezpieczeniem i które zostały udokumentowane NOVASOL, Klientowi zostanie zwrócona pełna kwota najmu (jednak minimalna opłata manipulacyjna wynosi równowartość 350 PLN).

5.1.1.5 Pozostałe koszty np. transportu, które mogą wystąpić w związku z ubezpieczeniem od choroby lub wypadku nie zostaną pokryte. Zalecamy, aby w sprawie wszelkich ubezpieczeń podróżnych Klient pozostał w kontakcie ze swoim biurem podróży lub firmą ubezpieczeniową. Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można kierować do NOVASOL.

5.1.2 Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka następujące warunki stosuje się dla NOVASOL:

5.1.2.1 Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka ma zastosowanie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) Klient zostanie bezrobotny nie ze swojej winy.

b) Klient nie ma możliwości podjęcia urlopu na czas trwania rezerwacji ze względu na nowe miejsce zatrudnienia.

5.1.2.2 Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka ma zastosowanie tylko wtedy, gdy NOVASOL otrzyma informację o wystąpieniu sytuacji objętej Gwarancją (patrz punkt 2.1. a i b) nie później niż na 8 dni przed rozpoczęciem okresu najmu.

5.1.2.3 Jeśli Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka wejdzie w życie, Klient może wybrać:

a) Przeniesienie umowy najmu na kogoś innego, bez dodatkowych kosztów, lub

b) Rezygnację z najmu i uzyskanie pełnego zwrotu kosztów, jedynie z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości równowartości 350 PLN.

5.1.2.4 Jeżeli, mimo wcześniejszej umowy najmu, właściciel obiektu wakacyjnego nie może oddać go Klientowi do dyspozycji ze względu na niewypłacalność lub upadłość, Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka NOVASOL wchodzi w życie automatycznie, a NOVASOL, o ile to możliwe, oddaje inny obiekt wakacyjny do dyspozycji Klienta.

5.1.2.5 Jeżeli cena najmu obiektu zastępczego, oddanego do dyspozycji Klienta, będzie niższa niż pierwotnie zarezerwowanego, Klientowi zostanie zwrócona różnica cen najmu.

5.1.2.6 Gwarancja Bezpieczeństwa Bez Ryzyka nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej (force majeure)

5.1.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy następujące warunki stosuje się dla NOVASOL:

5.1.3.1 Gwarancję Zwrotu Pieniędzy stosuje się tylko dla obiektów wakacyjnych z krytym basenem oraz przypadków, w których obiekt wakacyjny jest niesprawny lub nieposprzątany, co skutkuje tym, że możliwość korzystania z obiektu wakacyjnego jest znacznie ograniczona, np., gdy nie można korzystać z basenu lub system grzewczy jest niesprawny.

5.1.3.2 Aby Gwarancja Zwrotu Pieniędzy mogła być zastosowana, muszą być spełnione następujące warunki:

a) Klient powinien złożyć skargę natychmiast i podczas pobytu w domu wakacyjnym.

b) NOVASOL nie naprawi szkody w ciągu 24 godzin po złożeniu skargi przez Klienta.

c) Sytuacja, która wystąpiła, nie wystąpiła z winy Klienta.

5.1.3.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy wchodzi w życie od dnia, w którym firma NOVASOL otrzymała skargę, do końca okresu najmu.

5.1.3.4 Jeśli Gwarancja Zwrotu Pieniędzy wejdzie w życie, Klient może wybrać:

a) Opuszczenie obiektu wakacyjnego i otrzymanie zwrotu części ceny najmu, proporcjonalnie do pozostających i niewykorzystanych dni pobytu/okresu najmu.

b) Otrzymanie obiektu zastępczego. Jeżeli cena najmu obiektu zastępczego będzie niższa niż pierwotnie zarezerwowanego, Klientowi zostanie zwrócona równica cen najmu, obliczona proporcjonalnie do pozostających dni okresu najmu.

5.1.3.5 Jeśli Gwarancja Zwrotu Pieniędzy wejdzie w życie, Klient, w przypadku opuszczenia obiektu wakacyjnego, nie będzie opłacał w nim usługi sprzątania końcowego.

5.1.3.6 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej (force majeure).

5.1.4 Gwarancja Najniższej Ceny następujące warunki stosuje się dla NOVASOL:

5.1.4.1 Gwarancja Najniższej Ceny może być zastosowana, jeżeli dany obiekt wakacyjny może być zarezerwowany w tym samym terminie i na tych samych warunkach, ale po niższej cenie w tej samej walucie, poprzez inny katalog lub portal dostępny w kraju Klienta.

5.1.4.2 Jeśli Gwarancja Najniższej Ceny wejdzie w życie, Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie.

5.1.4.3 Gwarancja Najniższej Ceny nie obowiązuje, jeżeli różnica w cenie wynika z podwyższenia podatków lub opłat, zwiększenia lub zmiany kursów walutowych.

Zobacz nasze domy wakacyjne w 19 krajach