Warunki korzystania ze strony internetowej

Dla oferty NOVASOL zamieszczonej w Internecie

Ta strona internetowa jest udostępniona użytkownikom przez firmę Awaze A/S (NOVASOL, my, nas, nasz). Korzystanie z tej strony jest równoważne z akceptacją Warunków korzystania ze strony internetowej (dalej też Warunki).

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

NOVASOL zastrzega sobie prawo do ograniczenia, modyfikowania lub aktualizowania tych Warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie po ich ukazaniu się on-line (po postingu). Korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu modyfikacji Warunków równoznaczne jest z akceptacją przez użytkownika zmienionych Warunków.

Poniższa strona zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być związane z poniższą stroną oraz/ lub NOVASOL. Warunki korzystanai z tych stron mogą różnic się od warunków korzystania ze strony NOVASOL. Korzystanie z tych stron poprzez linki udostępnione na stronie NOVASOL objęte jest Warunkami korzystania oraz wytycznymi, dotyczącymi każdej konkretnej strony.

NOVASOL nie gwarantuje przekazywania bądź przetwarzania informacji, innych czynności on-line czy transakcji, podjętych na poniższej stronie internetowej. Przekazywanie informacji nie onacza również, że dana czynność wykonana on-line została zaakceptowana lub odrzucona, a jedynie, iż została zainicjowana. Większość czynności on-line jest dodatkowo potwierdzana pisemnie. Ponadto zakres usług, prezentowanych na poniższej stronie może ulegać zmianie. Możliwe jest także, iż strona w pewnych terminach nie będzie dostępna lub gotowa do użytku. NOVASOL zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia strony internetowej w części lub w całości ze względów technicznych czasowo lub bezterminowo. W takich przypadkach firma NOVASOL osiągalna jest za pośrednictwem poczty oraz telefonu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy kliknąć, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych.

ZNAKI FIRMOWE, NAZWY HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE ORAZ OGRANICZENIA

Strona internetowa NOVASOL jest prowadzona i kontrolowana przez właściciela - firmę Awaze A/S Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, Dania, Tel. +45 38277000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść tej strony internetowej (oraz jej zawartość w całości: teksty, zdjęcia, rysunki itp) stanowi właśność firmy Awaze A/S i jest jest prawnie chroniona prawami autorskimi, znakiem firmowym i w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.

Prawa te podlegają międzynarodowym i ogólnoświatowym regulacjom oraz umowom dotyczacącym praw autorskich oraz ustawom o ochronie danych i przepisom o komunkacji.

Wszelkie prawa do treści strony internetowej zastrzeżone są dla Awaze A/S, spółek z kapitałowym udziałem Awaze A/S (NOVASOL Polska Sp. z o.o.), spółek córek, firm związanych z NOVASOL (podmioty uprawnione) lub partnerów lub podmiotów dostarczających treści, sponsorów itp. (tzw. providers), które przekazały NOVASOL prawo do prezentowania ich produktów i usług na swojej stronie internetowej.

Treść tej strony jak również dowolnej innej strony, której właściciel jest partnerem lub providerem NOVASOL lub, która przez takich partnerów NOVASOL jest kontrolowana i administrowana, przeznaczona jest jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeżeli nie wskazano inaczej, użytkownicy tej strony interentowej mają prawo przeglądać tę stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez NOVASOL lub inny uprawniony podmiot.

Kopiowanie, zmienianie treści, wyświetlanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, umieszczanie w Internecie, przetwarzanie w celach komercyjnychm, udostępnianie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie NOVASOL w inny sposób i na innych nośnikach (w tym przesyłanie pocztą elektroniczną), bez pisemnej zgody ze strony NOVASOL, jej spółek córek i podmiotów uprawninych, partnerów lub providerów jest zabronione.

Bez pisemnej zgody NOVASOL, spółek córek, podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itp. wszelkie ww. czynności oznaczają naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i produktów NOVASOL, jej spółek córek, podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itd.

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na tej stronie internetowej stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą NOVASOL i/ lub uprawnionych podmiotów. Bez zgody pisemnej ze strony NOVASOL lub uprawnionych podmiotów użytkownik nie może umieszczać ww. nazw handlowych, znaków firmowych, logo, treści itd. na swoich stronach internetowych ani przenosić ich poprzez framing na inne strony internetowe.

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej NOVASOL w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, NETykietą lub Warunkami, wliczając w to zwłaszcza rozpowszechnianie treści o zabarwieniu oszczerczym, zniesławiajacym, obscenicznym, skandalicznym, obrazoburczym, pornograficznym i bluźnierczym.

W związku ze specyficznym charakterem Internetu jako medium oraz koniecznością strzeżenia systemu oraz technologii należącej do NOVASOL, NOVASOL zastrzega sobie prawo zabronienia dostępu do swojej strony internetowej użytkownikom, zwłaszcza takim, którzy tej strony internetowej używają w sposób niewłaściwy i sprzeczny z Warunkami. Jeżeli użytkownik naruszy postanowienia poniższych Warunków, zostanie mu odebrane prawo do korzystania z tej strony bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie użytkownika.

Awaze A/S jest właścicielem szeregu znaków towarowych, obejmujących m.in. ale nie wyłącznie, nazwę NOVASOL. logo NOVASOL, nazwy domen, jak: www.novasol.com, www.novasol.dk czy www.novasol.pl i wiele innych. Inne znajdujące się na tej stronie internetowej produkty i nazwy firm mogą stanowic znaki towarowe wymienionych lub niewymienionych właścicieli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Całkowita zawartość tej strony internetowej, prezentowana i odczytywana, nie zawiera żadnej gwarancji, czy to wyrażonej czy zasugerowanej. Z wyjątkiem wszelkich gwarancji czy odpowiedzialności narzuconej (bez prawa ograniczenia) przez prawo UE i mających odniesienie do poniższych Warunków, NOVASOL, spółki córki i podmioty uprawnione lub partnerzy bądź providerzy odrzucają wszelkie wyraźne lub zasugerowane gwarancje i odpowiedzialność za wartość handlową, satysfakcjonującą jakość, dopasowanie do konkretnych celów id.

Ani NOVASOL ani spółki córki, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony interntowej, nie gwarantują, iż funkcje tej strony internetowej będą działały nieprzerwanie i bez błędów, że błędy będą niezwłocznie poprawiane oraz iż serwer, który udostępnia stronę, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treść tej strony internetowej spełnia jedynie funkcję informacyjną oraz oferuje możliwość dokonania pewnych czynności/ transakcji.

NOVASOL nie udziela gwarancji ani nie składa deklaracji dotyczących skutków wynikających z korzystania z tej strony internetowej bądź dotyczących rzetelności, kompletności czy aktualności poszczególnych treści, informacji, serwisów i/ lub dóbr prawnych zawartych na tej stronie, uzyskanych wskutek korzystania z tej strony internetowej.

NOVASOL dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie internetowej, była poprawna, jednakże może zawierać ona pewne niedokładności, błędy typu literówki czy opuszczenia w tekście. Po ich wykryciu, będziemy starać się usuwać wszelkie błędy tego rodzaju tak szybko, jak to możliwe.

Treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie , jest zmieniana w pewnych odstępach czasu i może się zdarzyć, iż zostaną do niej dołączone, wykreślone lub zmienione pewne komponenty. Mogą być także dokonane ulepszenia i/ lub zmiany funkcji strony oraz jej wyglądu lub układu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tej strony internetowej na własną odpowiedzialność ( a nie NOVASOL). Użytkownik tej strony internetowej ponosi odpowiedzialność oraz koszty za serwisowanie, naprawę czy poprawki w swoim systemie komputerowym.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ani NOVASOL ani spółki córki, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony interntowej, ani pracodawcy lub przedstawiciele tych firm nie ponoszą wobec osób fizycznych czy prawnych odpowiedzialności za straty, uszkodzenia (bezpośrednie, pośrednie, uboczne, nadzwyczajne, czy o charakterze karnym) itp. wynikające z używania lub prób używania tej strony internetowej bądź innych stron dostępnych przez odnosniki do tej strony internetowej. Wyjątkiem jest odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia w przypadkach śmierci lub szkód na ciele , dla których nie ma ograniczeń.

Dla przykładu (nie ograniczając uniwersalności powyższego) ani NOVASOL, ani spółki córki, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy nie ponoszą odpowiedzialności za żądania, straty lub szkody wynikające z niemożności korzystania ze strony, z błędów, pominięć, przerw, usunięć, bądź defektów występujących na stronie, opóźnienia operacyjnego, wystąpienia wirusa, kradzieży, zniszczenia, nieautoryzowanego dostępu do lub zmian w osobistych zapisach lub innych matariałach dostępnych na tej stronie internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NOVASOL nie ponosi odpowiedzialności za oszczercze, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie pozostałych użytkowników i osób trzecich.

NOVASOL, spółki córki i podmioty uprawnione, partnerzy i providerzy ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednią stratę, powstałą w wyniku korzystania z tej strony internetowej (niezależnie od tego czy podstawą do tego jest umowa, bezprawne działanie czy odpowiedzialność za produkt) do maksymalnie łącznej wartości transakcji, która stała się podstawą do zażalenia , za każdą jedną szkodę lub zbiór związanych ze sobą szkód.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w takim wymiarze, jaki jest dopuszczalny przez prawo.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż za wszekie starty, wydatki, szkody i koszty (wliczając w to stosowne koszty prawne) powstałe na skutek naruszenia przez użytkownika postanowień tych Warunków, winien on jest rekompensatę NOVASOL, jej spółkom corkom, podmiotom uprawnionym, kierownikom, pracownikom i pracowdawcom tychże lub partnerom bądź providerom NOVASOL.

PRAWA OSÓB TRZECICH

Poniższe Warunki mają zastosowanie na korzyść NOVASOL, spółek z udziałem Awaze A/S, spółek córek, podmiotów uprawnionych, partnerów, providerów, dyrektorów, pracowników i pracodawców tychże, firm itd. Każda z tych osób prawnych lub fizycznych ma prawo do wyegzekwowania poniższych Warunków - w imieniu własnym bądź któregoś z uprawnionych podmiotów - w odniesieniu do użytkownika.

LINKI

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych (strony dostępne przez linki). Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i daltego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść stron dostępnych przez linki nie jest kontrolowana przez NOVASOL i stąd NOVASOL nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego czy NOVASOL związana jest z właścicielem takich stron czy nie.

Zabronione jest tworzenie przez użytkowników hyperlinków do tej strony internetowej czy też udostępnianie linków sugerujących lub wskazujących, iż NOVASOL lub jej spółki córki lub inne podmioty uprawnione, bądź partnerzy czy providerzy sponsorują lub popierają stronę użytkownika lub inne strony internetowe.

POMOC SERWISOWA

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej strony internetowej, prosimy napisać do nas na adres novasol@novasol.pl

UŻYWANIE SYSTEMU REZERWACYJNEGO NOVASOL

System rezerwacyjny NOVASOL będący częścią tej strony internetowej został udostępniony użytkownikom wyłącznie i jedynie po to, by ułatwić im ustalenie dostępności domów i apartamentów wakacyjnych, dokonanie wiążących rezerwacji (zawierania umów rezerwacji) tych obiektów oraz przeprowadzanie transakcji on-line. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat i być uprawnionymi do zawierania umów i używania tej strony internetowej zgodnie z poniższymi Warunkami. Użytkownik wyraża zgodę by ponosić odpowiedzialność finansową za osobiste korzystanie z tej strony internetowej jak również upoważnionych przez użytkownika osób trzecich i osób niepełnoletnich, będących na utrzymaniu użytkownika. Użytkownik zgadza się na nadzorowanie korzystania z tej strony internetowej osób trzecich działających za zgodą użytkownika i na jego konto. Użytkownik gwarantuje, iż wszelkie informacje (łącznie z tymi, które użytkownik przekazuje NOVASOL w celu dokonania rezerwacji czy przeprowadzenia transakcji on-line) dostarczone przez użytkownika, członków jego rodziny bądź upoważnione przez użytkownika osoby trzecie są prawdziwe i poprawne.

Użytkownik gwarantuje także, iż karty kredytowe używane w czasie transakcji on-line należą do użytkownika i, że znajdują się na nich dostateczne środki, by pokryć koszt wynajęcia obiektu zarezerwowanego przez użytkownika bądź innych zamówionych usług. Jeżeli w przekazanych NOVASOL danych zajdą zmiany, to do obowiązków użytkownika należy zgłoszenie tego jak najszybciej NOVASOL.

Zabrania się spekulacyjnego, fałszywego bądź nieuczciwego działania lub dokonywania w ten sposób rezerwacji czy transakcji on-line.

Ogólne Warunki Najmu NOVASOL , które stanowią odrębną całość w stosunku do poniższych Warunków, mają zastosowanie dla wszystkich czynności i transakcji on-line związanych z systemem rezerwacyjnym NOVASOL dostępnym na tej stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się przetrzegać warunków najmu NOVASOL i/ lub warunków podmiotów działających z upoważnienia NOVASOL, a z którymi użytkownik decyduje się dokonać transakcji. Dotyczy to m.in., ale nie wyłącznie, dokonywania na czas wszelkich płatności, uwzględniania wszelkich reguł, zasad, ograniczeń czy zastrzeżeń w odniesieniu do dostępności i zasad korzystania z wynajętego domu lub apartamentu wakacyjnego.

W przypadku dokonywania rezerwacji niektórych obiektów mogą obowiązywać specjalne reguły, zasady, ograniczenia bądź zastrzeżenia, o których użytkownik zostanie jedankże poinformowany zanim zostanie potwierdzona dana rezerwacja.

NOVASOL nie odpowiada przed użytkownikiem za prowizje od rezerwacji produktów lub usług związanych z podróżą oferowanych przez firmy/ spółki związane z NOVASOL, partnerów, providerów lub inne podmioty , niezależnie od tego czy działamy na zasadzie współpracy agencyjnej z ww. jednostkami. NOVASOL nie ponosi również odpowiedzialności za żadne inne aspekty kontaktów użytkownika z ww. podmiotami.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszta, opłaty, obowiązki czy podatki wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub z dokonywania czynności i transakcji on-line, mających związek z systemem rezerwacyjnym NOVASOL dostępnym na tej stronie internetowej.

Użytkownik, który dokonuje na tej stronie internetowej sprzecznych ze sobą rezerwacji, rezerwacji niedokładnych bądź w inny sposób niewykonalnych, przyjmuje do wiadomości, iż są to jego błędy, zaniedbania, pominięcia wynikające z dobrowolnego działania użytkownika, za które ponosi on pełną odpowiedzialność. Dalej użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż NOVASOL w takich sytuacjach nie jest zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek zwrotów (ani w całości ani w części) ani do naprawiania błędów powstałych jako następstwo ww. błędnych działań użytkownika.

JURYSDYKCJA

Jako miejscowość właściwą sądu uznaje się generalnie siedzibę Awaze A/S.

INTEGRALNOŚĆ UMOWY

Ustalenia poniższych Warunków i wszelkie wymienione w nich zobowiązania stanowią umowę pomiędzy NOVASOL, jej spółkami córkami, związanymi z nią firmami i podmiotami uprawnionymi lub partnerami i providerami a użytkownikiem. Zastępuje ona wszystkie poprzednie propozycje i ustalenia (ustne lub pisemne), które nie zostały ujęte w poniższych Warunkach.

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy poniższymi Warunkami a warunkami i informacjami opublikowanymi w przyszłości, to ostatnio opublikowane warunki i informacje są priorytetowe.

Forma drukowana poniższej umowy/ Warunków oraz innych informacji dostępnych w formie elektronicznej dpouszczalne są w trakcie procesów sądowych bądź administracyjnych, które dotyczą poniższej umowy lub się do niej odwołują, w takim samym stopniu i pod tymi samymi warunkami, które stosuje się w przypadku innych dokumentów i zapisów handlowych, które w oryginale dostępne są w formie drukowanej.

NOVASOL ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE PRAWA WŁASNOŚCI

 

Stan: Luty 2018

Zobacz nasze domy wakacyjne w 19 krajach