Wypoczywaj i nagrywaj - REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Wypoczywaj i nagrywaj”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „Wypoczywaj i nagrywaj” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest firma NOVASOL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Storrady-Świętosławy 1B/35, 71-602 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122025, posiadająca NIP: 851-02-09-683 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do godziny 23:59, dnia 31.12.2018 na stronie internetowej www.novasol.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.

4. Fundatorem nagród, o których mowa w § 6 ust.1 jest Organizator.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.novasol.pl/wakacje/konkursy/wypoczywaj-i-nagrywaj/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2. Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/ Uczestnicy”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i indywidualnie, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w Konkursie w imieniu osób trzecich oraz w ramach zespołów, spółek, grup.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane Zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz, że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

5. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

6. Adresy mailowe, z których zostanie wysłane Zgłoszenie Konkursowe, automatycznie zostaną dodane do bazy subskrybentów newslettera NOVASOL. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie.

§ 3. Przebieg Konkursu, Zgłoszenie Konkursowe i Zadanie Konkursowe

1. Zadaniem Konkursowym dla Uczestników Konkursu jest jak najlepsze, twórcze zaprezentowanie przy pomocy filmu relacji ze swoich wakacji spędzanych w obiekcie wakacyjnym z oferty NOVASOL. Praca powinna ukazywać w jak najlepszy sposób charakterystykę indywidualnych wakacji w obiekcie wakacyjnym NOVASOL.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba spełniająca warunki uczestnictwa określone w Regulaminie powinna dokonać Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia dokonuje się poprzez nadesłanie na adres marketing@novasol.pl Zadania Konkursowego, dla plików do 19 MB. W przypadku pliku przekraczającego wagę 19 MB zalecane jest skorzystanie z darmowych aplikacji do transferu plików (np. WeTransfer)

3. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

a. jest wyłącznym twórcą zgłoszonego przez siebie zdjęcia/filmu/opisu, posiadającym do niego całość praw autorskich (w zakresie, w jakim odpowiedź na Zadanie Konkursowe stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

b. zdjęcie/film/opis nie naruszają obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Zgłoszenie Konkursowe (film):

a. powinno być stworzone samodzielnie przez Uczestnika, bez udziału osób trzecich i nie może być zapożyczeniem z lub opracowaniem utworu, do którego prawa osobiste lub majątkowe przysługują osobie trzeciej;

b. nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych lub wulgarnych);

c. nie może stanowić pośrednio lub bezpośrednio reklamy podmiotu innego niż NOVASOL;

d. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub praw autorskich;

e. powinno być twórcze i oryginalne, a także wykonane z należytą starannością;

f. Gatunek, scenariusz i fabuła filmu jest dowolna. Nagranie video winno być stworzone w jednym z formatów: MOV , MPEG4 , AVI , WMV , MPEGPS , FLV , 3GPP , WebM.

5. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

6. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są każdego dnia w okresie trwania Konkursu. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe zgodne z Regulaminem nadesłane w w/w terminie wezmą udział w wyłanianiu zwycięzców.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie https://www.novasol.pl/wakacje/konkursy/wypoczywaj-i-nagrywaj oraz w mediach społecznościowych dnia 01.02.2019. Zwycięzca zostanie również poinformowany mailowo o zdobyciu nagrody.

8. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe, z zastrzeżeniem, że każda odpowiedź wymaga odrębnego Zgłoszenia, dokonanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieupubliczniania i względnie blokowania treści, które będą niezgodne z celem przeprowadzanego Konkursu, czyli promocją oferty i marki NOVASOL.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej, o czym powiadomi na profilu Facebook oraz na stronie internetowej.

§ 4. Własność intelektualna

1. W zakresie, w jakim film stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie ze zdjęcia wraz z opisem (w całości lub w jakiejkolwiek części) na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym na:

a. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, banerów itp., w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. opublikowanie utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych i nieelektronicznych;

c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

d. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie utworu wraz z opisem w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie utworu wraz z opisem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;

e. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych w pkt. a – d powyżej.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, licencja, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, obejmuje prawo do korzystania z utworu dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania utworu na stronie internetowej (w tym w szczególności w mediach społecznościowych) w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym sieci Internet zapoznanie się z nią. W ramach licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu utwór może zostać wykorzystany w działaniach promocyjno-marketingowych oraz materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji, o której mowa w niniejszym § 4 może zostać złożone przez Uczestnika po upływie 5 lat od zgłoszenia konkursowego, z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

4. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z utworów, osobistych praw autorskich.

5. Uczestnik wyraża zgodę na zmiany, korekty, adaptacje i wprowadzenie wszelkich innych modyfikacji całości lub części utworu w zakresie opisanym w § 4 pkt. a-e. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do utworu oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu – w zakresie opisanym w § 4 pkt. a-e. W zakresie w jakim utwór wraz z opisem zostanie nagrodzony w Konkursie, Organizator nabywa własność zdjęcia wraz z opisem, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej oraz zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym artykule, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z niniejszym § 4.

6. Organizator informuje, że udzielenie licencji i wyrażenie zgody, określonej w niniejszym § 4, jest niezbędne do dokonania Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik, który nie wyraża zgody na korzystanie z nadesłanego Zgłoszenia Konkursowego w powyższym zakresie winien zrezygnować z udziału w Konkursie.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Organizator powołuje jury konkursowe, złożone z 3 osób (dalej: „Jury”). Zadaniem Jury jest czuwanie nad przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wyłonienie laureatów nagród, o których mowa w § 6. Organizator konkursu przygotuje Protokół z wyboru laureatów wraz z uzasadnieniem.

2. Jury dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu, wybierając Zgłoszenia Konkursowe, które Jury uzna za kolejno najlepsze w oparciu o kryteria oryginalności, indywidualności, kreatywności oraz przydatności dla celów marketingowych. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wyłonione w ten sposób Zgłoszenia Konkursowe, stają się laureatami nagrody.

3. Jury wyda werdykt (rozstrzygnięcie Konkursu) do dnia 01.02.2019

§ 6. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przyznane zostaną przyznane następujące nagrody

a. Jedna nagroda I stopnia (za zajęcie pierwszego miejsca): rabat w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześciu tysięcy złotych), do jednorazowego wykorzystania na poczet jednej rezerwacji obiektu wakacyjnego z oferty NOVASOL;

b. Dwie nagrody II stopnia (za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca): rabat w wysokości 750 PLN (słownie: siedmiset pięćdziesięciu złotych), do jednorazowego wykorzystania na poczet jednej rezerwacji obiektu wakacyjnego z oferty NOVASOL;

Voucher rabatowy obejmuje koszt zakwaterowania w obiekcie. Vouchery rabatowe nie obejmują innych dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu, wyżywienia czy ubezpieczenia oraz kosztów zależnych od zużycia (prąd, woda, gaz, ogrzewania, itp.), opłaty za sprzątanie końcowe, a także opłaty za wynajmem bielizny pościelowej i opłaty klimatycznej.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nie można jej odstąpić osobie trzeciej. Zabrania się sprzedaży czy innej formy wymiany nagrody z osobami trzecimi. Nagroda może zostać wykorzystana jedynie przez Zwycięzcę.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

4. Od wysokości wykorzystanego rabatu, Organizator odliczy i odprowadzi do właściewgo Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach określonych w obowiązujących w danym momencie przepisach prawnych.

§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Laureaci Konkursu są informowani o przyznaniu nagrody mailowo, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania werdyktu rozstrzygającego Konkursu.

2. W celu odbioru nagrody laureat Konkursu powinien przesłać na adres Organizatora deklarację uczestnictwa w Konkursie, zawierającą dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail).

3. Deklaracja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres marketing@novasol.pl z dopiskiem Konkurs „Wypoczywaj i nagrywaj” w terminie do 14 dni od powiadomienia laureata o przyznaniu nagrody zgodnie z ust. 1.

4. Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu na stronie internetowej, pod adresem https://www.novasol.pl/wakacje/konkursy/wypoczywaj-i-nagrywaj oraz na swoim profilu w serwisie Facebook, w terminie 5 dni roboczych od wydania werdyktu. Lista obejmuje imię i inicjał nazwiska oraz miejsce zamieszkania laureata, chyba że laureat wyrazi zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska. Organizator może opublikować na stronie internetowej i profilu Facebook wybrane Zgłoszenia Konkursowe.

§ 8. Wydanie nagród

1. Nagrody zostają wydane laureatom, którzy wysłali Organizatorowi deklarację z § 7 ust. 2 – 3 w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora wyżej wskazanej deklaracji.

2. Nagrody zostają wysłane pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez laureata w deklaracji uczestnictwa w Konkursie, o której mowa w § 7 ust 2.

3. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureata na osobę trzecią.

§ 9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności z dopiskiem Konkurs „Wypoczywaj i nagrywaj - Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby składającej reklamację jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów ujętych w niniejszym paragrafie.

5. Osoba składająca reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiona listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród laureatom, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby organizowanego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, pod adresem: https://www.novasol.pl/wakacje/konkursy/wypoczywaj-i-nagrywaj/regulamin

4. W przypadku szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony https://www.novasol.pl/wakacje/konkursy/wypoczywaj-i-nagrywaj/regulamin

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

6. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z dnia 30 listopada 2009 r.).

8. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika, uniemożliwiających dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

Zobacz nasze domy wakacyjne w 19 krajach