Program Lojalnościowy - regulamin

Przystąpiłeś do naszego Programu Lojalnościowego "Z NOVASOL warto"? Zastanawiasz się, czy możesz do niego przystąpić? Zapoznaj się z regulaminem i dowiedz się, jakie korzyści oferujemy. 

Wondering what the stars mean? Our experts use these to clarify the quality of the holiday home. It's pretty simple; the more stars, the more comfort you can expect.
Kliknij by aktywować kartę

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Z NOVASOL warto”

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem Programu Lojalnościowego „Z NOVASOL warto” jest firma NOVASOL Polska Sp. z o.o., 71-602 Szczecin, ul. Storrady – Świętosławy 1B/35.
2.    Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje od 1 stycznia 2012.
3.    Program dotyczy wszystkich rezerwacji założonych bezpośrednio na stronie www.novasol.pl lub w biurze organizatora programu i jedynie w walucie PLN.
4.    Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.    Przystąpienie do Programu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Regulamin przekazywany jest uczestnikom raz w roku i każdorazowo wymaga akceptacji. Nie zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

II.         POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROGRAMIE

1.    Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która przynajmniej dwa lata z rzędu korzystała z wyjazdu z oferty firmy NOVASOL. Członkostwo jest przypisane danej osobie lub osobom zameldowanym pod tym samym adresem i nie może być przedmiotem cesji ani innych rozporządzeń.
2.    W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy biur podróży oraz właściciele obiektów wakacyjnych prezentowanych w ofercie firmy NOVASOL. Program Lojalnościowy nie dotyczy również rezerwacji firmowych lub innych dokonywanych na pobyty pracownicze.
3.    Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
4.    Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, iż wszystkie podane przez niego przy zgłoszeniu i w trakcie Członkostwa dane i informacje są prawdziwe.
5.    Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania ewentualnej zmiany nazwiska i danych adresowych poprzez wysłanie e-maila na adres novasol@novasol.pl. 
6.    Za fakt przystąpienia do Programu uznaje się pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo przesłane e-mailem na adres novasol@novasol.pl.
7.    Przystępując do Programu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych teleadresowych na potrzeby Programu. 
8.    W pierwszym roku uczestnictwa w Programie rabat jest naliczany za rezerwacje obiektów wakacyjnych z oferty NOVASOL, za każde wydane 100 zł na rezerwacje z terminem wyjazdu w roku bieżącym, Uczestnik Programu otrzymuje 5 zł rabatu na rezerwację z terminem wyjazdu w roku przyszłym. Rabat naliczany jest od pełnych wydanych 100 zł ceny najmu. W kolejnych latach uczestnictwa w Programie kwota rabatu zwiększona zostaje o 1 zł od pełnych 100 zł ceny najmu. Maksymalnie kwota rabatu może wynieść 10 zł za każde wydane pełne 100 zł w roku poprzednim. Rabat może zostać naliczony na jedną, wskazaną przez Uczestnika rezerwację.
9.    Rabat naliczany jest Uczestnikowi Programu, jeżeli jest on osobą zawierającą umowę wynajmu obiektu wakacyjnego.
10.    Rabat naliczany jest Uczestnikowi dokonującemu rezerwacje bezpośrednio przez stronę internetową www.novasol.pl. Rabat nie będzie naliczony, jeżeli Uczestnik Programu dokona rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub innego podmiotu pośredniczącego w rezerwacji obiektów wakacyjnych NOVASOL. 
11.    Uczestnik Programu może w dowolnej chwili zakończyć Członkostwo w Programie poprzez e-mailowe zgłoszenie na adres novasol@novasol.pl
12.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Członkostwa Uczestnika, jeżeli nie dokonał on żadnej rezerwacji z terminem wyjazdu w roku bieżącym. Uczestnik może ponownie przystąpić do Programu w roku kolejnym, jednak na zasadach jak w pierwszym roku uczestnictwa w Programie (patrz pkt 8.).
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Członkostwa Uczestnika również w przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, przez co rozumie się przede wszystkim nieprzestrzeganie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub inne działania mające na celu uzyskanie rabatu w sposób niezgodny z zasadami Programu. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do Programu nie będzie możliwe.

III.    KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1.    otrzymywanie indywidualnych ofert i informacji w formie newslettera regularnego i specjalnego,
2.    otrzymywanie informacji o otwarciu kalendarzy rezerwacyjnych na poszczególne kraje na rok przyszły,
3.    możliwość dokonywania przedrezerwacji,
4.    dostęp do fachowej pomocy w wyszukiwaniu ofert,
5.    możliwość korzystania z obsługi indywidualnego konsultanta - osoby, która pilotować będzie Państwa rezerwację od początkowych pytań przedrezerwacyjnych aż do dnia jej zakończenia,
6.    możliwość dokonywania rezerwacji przez telefon,
7.    otrzymywania przypomnień o zbliżających się terminach płatności.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Wszelkie informacje dotyczące Programu można otrzymać telefonicznie pod numerem tel.: 91 88 34 800  lub za pośrednictwem e-mail novasol@novasol.pl. 
2.        Czas trwania Programu nie jest określony. NOVASOL zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.novasol.pl oraz poprzez newslettery skierowane do Uczestników.
4.    Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego jest Organizator Programu. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Programu, w tym obniżenia ceny najmu rezerwacji, poinformowania o wysokości rabatu oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Wyrażając akceptację niniejszego Regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.    Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, pod adresem: www.novasol.pl.