Ważne w podróży

Dowiedz się więcej przed podróżą

Podane informacje odpowiadają zasadom obowiązującym na chwilę obecną obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany nie są wykluczone. Informacje podane za: MSZ

 

Gdyby mieli Państwo więcej pytań prosimy zwrócić sie o poradę do danego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

 

Podróż po Unii Europejskiej i krajach partnerskich

21 grudnia 2007 roku Polska, wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen – obszaru bez kontroli dokumentów na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 24 państwa: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, Holandię, Polskę, Słowację, Hiszpanię, Szwecję oraz Norwegię i Islandię, a także Estonię, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Portugalię i Słowenię.

Należy jednak pamiętać o posiadaniu przy sobie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu, gdyż można zostać wylegitymowanym poza przejściem granicznym.

Podróżując po państwach członkowskich Unii Europejskiej warto uzyskać w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium UE. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego czy zmarłego do kraju ani też większości badań specjalistycznych, należy zatem sprawdzić zasady leczenia na stronie internetowej NFZ, oraz rozważyć dodatkowe ubezpieczenie prywatne

Przepisy celne:

Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do osobistego użytku i nie podlegających odsprzedaży. Przewożone towary uznaje się za przeznaczone „do użytku osobistego”, jeżeli nie przekraczają określonych ilości, np.

 • papierosy – 200 szt.,
 • cygaretki – 400 szt.,
 • cygara – 200 szt.,
 • tytoń – 1 kg,
 • spirytus – 10 l,
 • wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l,
 • wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • piwo – 110 l.

Osoby które nie ukończyły 17. roku życia, nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Poniżej zostanę przedstawione ogolne informacje ważne w podróży do krajów spoza UE oraz Skandynawii. Pełną informację na temat tych zasad dotyczącą krajów UE znajdą Państwo na stronach internetowych MSZ oraz NFZ.

 

Dania

Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy obcokrajowiec, który pragnie przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, musi mieć pozwolenie na pobyt.

Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu.

Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz.

Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 

Szwecja

W związku z tym, że Polska od 21 grudnia 2007 r. jest członkiem strefy Schengen – obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, w ruchu osobowym między Szwecją a Polską zniesiona została kontrola na morskich i lotniczych przejściach granicznych. Nadal jednak dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Szwecji jest paszport bądź dowód osobisty.

Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego i nie są poddawane żadnym formalnościom granicznym. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek podskórnych wraz z igłami.

Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba, która skończyła 20 lat, i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby. Wyroby tytoniowe mogą być wwiezione przez osobę pełnoletnią (ukończone 18 lat) w ilości do 200 sztuk.

Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat. Niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe. Ograniczenia prędkości na drogach traktowane są rygorystycznie (autostrady – 110 km/godz., drogi – 90 km/godz., 70 km/godz., teren zabudowany – 50 km/godz., 30 km/godz.). Prawo szwedzkie jest bardzo surowe także w stosunku do osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/l).

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W tym celu należy okazać bezpośrednio w placówce medycznej dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Norwegia

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Norwegii jest paszport bądź dowód osobisty. Pobyt ten nie może przekraczać 90 dni. Norwegia, podobnie jak Polska, należy do strefy Schengen, czego konsekwencją jest brak kontroli dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich (od 21 grudnia 2007 r.) i na lotniskach (od końca marca 2008 r.). Stan ten nie zwalnia obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Norwegia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Wwóz towa­rów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom ilościowym:

 • Napoje alkoholowe: a) 1 l napojów alkoholowych o zawartości 22–60% alkoholu i 1,5 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22% alkoholu lub 3 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22% alkoholu; b) 2 l piwa o zawartości alkoholu ponad 2,5% lub innego napoju alkoholowego o zawartości alkoholu od 2,5 do 4,7% (oznacza to, że można wwieźć np. 5 l piwa, o ile nie wwozi się innych napojów alkoholowych). Napoje alkoholowe mogą przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22% mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.
 • Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia).  *Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera oraz innych rodzajów żywności z wyjątkiem karmy dla psów i kotów.
 • Paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania paliwa.

W Norwegii obowiązuje używanie świateł mijania przez cały rok i pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego karane jest z całą bezwzględnością. Za prowadzenie samochodu w stanie wska­zu­jącym na spożycie alkoholu grozi kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony oraz wysoka grzywna.

Od 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego – po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ przed wyjazdem z Polski.

 

Islandia

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na przyna­leżność obu państw do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich (od 21 grudnia 2007 r.) i na lotniskach (od końca marca 2008 r.). Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu oso­bistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

 • żywność – do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 13 tys. ISK, z wyjątkiem produktów surowych;
 • napoje alkoholowe – 1 l mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 22%) i 1 l wina, lub: 1 l mocnego alkoholu i 6 l piwa, lub: 1 l wina i 6 l piwa, lub: 2,25 l wina (napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia);
 • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych (papierosy i wyroby tytoniowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 18. rok życia).

Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym.

Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przy­padkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego – po okazaniu Euro­pej­skiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy przed wyjazdem z Polski zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ.

 

Finlandia

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 21 grudnia 2007 r. Polska stała się członkiem układu Schengen, co m.in. oznacza zniesienie kontroli paszportowych na granicach wewnętrznych lądowych i morskich; kontrole paszportowe na lotniskach dla pasażerów udających się samolotem do krajów strefy Schengen zostały zniesione w marcu 2008 r. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Finlandii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Przekraczanie dozwolonej prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, nieprzepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila) karane są bardzo surowo: wysoką grzywną, a czasami aresztem.

Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Finlandii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z publicz­nej opie­ki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubez­pieczenie, tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawaną przez NFZ.

 

Chorwacja

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji i przebywać w niej bez wiz do 90 dni, liczonych w okresie pół roku. Prawo chorwackie zezwala na wjazd na terytorium Republiki Chorwackiej na podstawie paszportu. Aby wjechać teren Serbii i Czarnogóry (podczas podróży np. do Dubrownika) obowiązkowe jest posiadanie paszportu. Także tutaj nie są honorowane dokumenty tymczasowe, wjazd na teren Serbii i Czarnogóry za okazaniem dowodu osobistego nie jest możliwy.

Cudzoziemcy mogą wwozić do Chorwacji bez opłat celnych przedmioty niezbędne na czas podróży bądź wypoczynku turystycznego, a także inne rzeczy nie mające przeznaczenia handlowego. Zwolniony z cła jest wwóz do 200 szt. papierosów, do 1 l napojów wysokoprocentowych lub 2 l napojów o zawartości alkoholu do 22%, 1 kg kawy lub herbaty na osobę. Okresowo na granicy mogą obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Łodzie, jachty, skutery wodne na własny użytek można wwozić za okazaniem dowodu własności.

Zgodnie z rozporządzeniami na terenie Republiki Chorwackiej turyści obowiązani są do zgłoszenia swojego przyjazdu najpóźniej 12 godzin po przyjeździe na miejsce. Meldunku pomogą Państwu dokonać właściciel wynajętego obiektu, jego zarządca lub nasze biuro serwisowe. Zmienając miejsce pobytu w na terenie Chorwacji należy ponownie się zameldować w nowym miejscu.

Turyści z Polski w nagłych przypadkach objęci są bezpłatną opieką medyczną Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie zarówno kosztów bardziej zaawansowanego leczenia, jak i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Koszt standardowej wizyty lekarskiej to ok. 20–30 EUR, a jednodobowego pobytu w szpitalu – ok. 50 EUR (bez kosztów operacji oraz leków).

Kierowcy bezwzględnie muszą przestrzegać:

 

Turcja

Przy wjeździe do Turcji od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie tego kraju. Wizę turystyczną można uzyskać przy wjeździe; koszt – 20 USD (lub 15 EUR). Wiza ta uprawnia do pobytu przez okres 30 dni bez prawa wykonywania pracy i nie może być przedłużona. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Turcji wynosi 6 miesięcy.

Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by – jeśli nie zostaną wydane – nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabyt­kowym, historycznym – nawet najmniejszych wręcz kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce. Służba zdrowia jest w większości prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) kosztuje ok. 30 USD, dzień pobytu w szpitalu – ok. 50 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wy­stąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wskazane jest wykupienie przed przyjazdem do Turcji ubezpieczenia, które pokrywałoby ewentualne wydatki z powodu choroby lub wypadku drogowego.

 

Szwajcaria

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty. Wymagany jest co najmniej 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu.

W Szwajcarii nie obowiązują restrykcje celne odbiegające od powszechnie przyjętych standardów. Należy przestrzegać zakazu wwożenia broni ostrej i gazowej, rozpylaczy, paralizatorów, noży itp. przedmiotów. Obowiązują ograniczenia w przywożeniu mięsa i przetworów mięsnych – zasadniczo wolno wwieźć 500 g na osobę.

Honorowana jest Europejska Karta Ubez­pieczenia Zdrowotnego. Jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu podróżującym do Szwajcarii zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – najlepiej takiego, które pokrywa zarówno koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, jak i transportu medycznego do Polski.

 

źródło: MSZ