Konkurs dla Agentów

Regulamin konkursu dla Biur Podróży na najlepszą sprzedaż oferty NOVASOL w roku 2018

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu dla Biur Podróży na najlepszą sprzedaż oferty NOVASOL w roku 2018 zwanego dalej „Konkursem” jest firma NOVASOL Polska Sp. z o. o., 71-602 Szczecin, ul. Storrady - Świętosławy 1B/35, zwany dalej „Organizatorem”. Organizator nie jest stroną umowy agencyjnej.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wytypowanie trzech biur podróży, które w roku 2018 wygenerują największą sprzedaż oferty firmy NOVASOL.

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do Biur Podróży, będących agentami firmy NOVASOL.
 2. Z Konkursu wyłączone są Biura Podróży, które oferują klientom rezerwacje domów wakacyjnych NOVASOL w połączeniu z usługą oferowaną przez to Biuro.

IV. Czas trwania

Konkurs trwać będzie w okresie: 01. Stycznia do 31. Grudnia 2018.

V.  Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Konkurs obejmuje wszystkie rezerwacje biur podróży, założone za pośrednictwem Biur Podróży, w pełni opłacone i zrealizowane, z terminem wyjazdu w roku 2018.
 2. Organizator na początku roku 2019 oceni, które Biura wygenerowały największą sprzedaż.
 3. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 4. O decyzji Organizatora nagrodzone i wyróżnione Biura zostaną powiadomione drogą elektroniczną w styczniu 2019.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca – voucher o wartości 4000 PLN. 
 • za zajęcie II miejsca – voucher o wartości 2000 PLN.
 •  za zajęcie III miejsca – voucher o wartości 1000 PLN.
 1. Vouchery można łączyć z Rabatem Agencyjnym.
 2. Vouchery wykorzystać można na rezerwacje z terminem wyjazdu max. do 31.12.2019. Vouchery przeznaczone są do wykorzystania przez pracowników zwycięskiego biura podróży.
 3. Voucher można wykorzystać na rezerwację dowolnego domu lub apartamentu wakacyjnego z oferty NOVASOL.
 4. Kwota na Voucherze nie obejmuje opłat zależnych od zużycia i usług dodatkowych, płatnych na miejscu.  
 5. W przypadku, gdy cena najmu domu wakacyjnego przekracza wartość Vouchera, Biuro ma prawo do wykorzystania Vouchera, jako częściowej zapłaty za wynajem, przy czym Voucher stanowi uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej, na jaką opiewa Usługa.
 6. W przypadku, gdy wartość Vouchera przekracza wartość usługi, pozostałe po zakupie środki nie mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej lub częściowej zapłaty za usługę. Organizator nie zwraca pozostałej różnicy pomiędzy wartością usługi a wartością Vouchera.      
 7. Vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Vouchery nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.novasol.pl/dla_biur_podrozy/konkurs_dla_biur.html

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.