Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Konkurs "Wakacyjne rewolucje"

Konkurs WAKACYJNE REWOLUCJE został już zakończony.

 

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

 

Pierwsze miejsce - dwutygodniowy pobyt wakacyjny na Mazurach: Pani Joanna Surwiłło

Drugie miejsce - voucher o wartości 500 PLN: - czekamy na dane -

Trzecie miejsce - voucher o wartości 500 PLN: Pani Wanda Nowak

Masz dość wczasów, jak za dawnych czasów?

Ludzi na plaży, jak sardynek w puszce. Aby znaleźć miejsce przy basenie, trzeba się zerwać skoro świt. Bo przebrnięciu przez kilometrową kolejkę, zostają tylko resztki zimnej, hotelowej jajecznicy.

 

Może być wiele powodów, dla który wakacja mogą być upiorne. Chcemy to zmienić i dać Wam wyjątkowe, pełne spokoju i relaksu wakacje w indywidualnych, prywatnych warunkach.

 

Dom lub apartament wakacyjny to gwarancja swobody, niczym nie skrępowanego wypoczynku na własnych zasadach. Bez budzika, bez pędu, bed rygoru. Z nami możesz naprawdę wypocząć.

 

Udowodnij, że to właśnie Ty najbardziej zasługujesz na Wakacyjne Rewolucje!

ZASADY - krótko i na temat

  • Co trzeba zrobić? Wyślij na nasz adres mailowy novasol@novasol.pl zdjęcie z opisem o tematyce: Moje fatalne wakacje i dlaczego to ja powinnam/ powinienem wygrać nowe wakacje z NOVASOL.
  • Co można wygrać? Dwutygodniowy pobyt wakacyjny na Mazurach (1. miejsce) oraz voucher 500 PLN do wykorzystania na wakacje z NOVASOL w Polsce (2. i 3. miejsce).
  • Kiedy odbywa się konkurs? Konkurs odbywa się w terminie 16.01.2017.-28.02.2017
  • Kiedy zostaną ogłoszone wyniki? Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 17.03.2017.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „Wakacyjne rewolucje” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest firma NOVASOL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Mickiewicza 12/3, 70-384 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122025, posiadająca NIP: 851-02-09-683 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa ą do godziny 23:59 na stronie internetowej www.novasol.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.

4. Fundatorem nagród, o których mowa w § 6 ust.1 jest Organizator.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.novasol.pl.

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/ Uczestnicy”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane Zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz, że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

5. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Zadaniem Konkursowym dla Uczestników Konkursu jest jak najlepsze, twórcze zaprezentowanie przy pomocy zdjęcia oraz opisu do zdjęcia: Moje fatalne wakacje i dlaczego to ja powinnam/ powinienem wygrać nowe wakacje z NOVASOL.

2. Opis do zdjęcia nie może być dłuższy niż 300 (słownie: trzysta) znaków, wliczając w to spacje i znaki specjalne.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba spełniająca warunki uczestnictwa określone w Regulaminie powinna dokonać Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia dokonuje się poprzez nadesłanie na adres novasol@novasol.pl Zadania Konkursowego: zdjęcia wraz z opisem.

4. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

a. jest wyłącznym twórcą zgłoszonego przez siebie zdjęcia oraz opisu, posiadającym całość praw autorskich do tej odpowiedzi (w zakresie, w jakim odpowiedź ta stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

b. zdjęcie ani opis nie naruszają obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Zdjęcie oraz opis:

a. powinny być stworzone samodzielnie przez Uczestnika, bez udziału osób trzecich i nie mogą być zapożyczeniem z lub opracowaniem utworu, do którego prawa osobiste lub majątkowe przysługują osobie trzeciej;

b. nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych lub wulgarnych);

c. nie mogą stanowić pośrednio lub bezpośrednio reklamy podmiotu innego niż NOVASOL;

d. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub praw autorskich;

e. powinny być twórcze, oryginalne, a opis także poprawny stylistycznie.

6. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

7. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są każdego dnia w okresie trwania Konkursu. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe zgodne z Regulaminem nadesłane w w/w terminie wezmą udział w wyłanianiu zwycięzców.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.novasol.pl dnia 17.03.2017. Zwycięzca zostanie również poinformowany mailowo o zdobyciu nagrody.

9. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedno zdjęcie z opisem, z zastrzeżeniem, że każda odpowiedź wymaga odrębnego Zgłoszenia, dokonanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4. Własność intelektualna

1. W zakresie, w jakim zdjęcie wraz z opisem stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie ze zdjęcia wraz z opisem (w całości lub w jakiejkolwiek części) na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym na:

a. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie zdjęcia w raz z opisem w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, banerów itp., w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. opublikowanie utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych i nieelektronicznych;

c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

d. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie zdjęcia wraz z opisem w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie zdjecia wraz z opisem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;

e. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych w pkt. a – d powyżej.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, licencja, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, obejmuje prawo do korzystania ze zdjęcia wraz z opsiem dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania zdjęcia wraz z opisem na stronie internetowej (w tym w szczególności w mediach społecznościowych) w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym sieci Internet zapoznanie się z nią. W ramach licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zdjęcie wraz z opisem mogą zostać wykorzystane w działaniach promocyjno-marketingowych oraz materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji, o której mowa w niniejszym § 4 może zostać złożone przez Uczestnika po upływie 5 lat od zgłoszenia konkursowego, z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

4. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze zdjęcia wraz z opisem, osobistych praw autorskich.

5. Uczestnik wyraża zgodę na zmiany, korekty, adaptacje i wprowadzenie wszelkich innych modyfikacji całości lub części opisu zdjęcia w zakresie opisanym w § 4 pkt. a-e. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do zdjęcia wraz z opisem oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęcia wraz z opisem – w zakresie opisanym w § 4 pkt. a-e. W zakresie w jakim zdjęcie wraz z opisem zostaną nagrodzone w Konkursie, Organizator nabywa własność zdjęcia wraz z opisem, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej oraz zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym artykule, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z niniejszym § 4.

6. Organizator informuje, że udzielenie licencji i wyrażenie zgody, określonej w niniejszym § 4, jest niezbędne do dokonania Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik, który nie wyraża zgody na korzystanie z nadesłanego Zgłoszenia Konkursowego (zdjęcia wraz z opisem) w powyższym zakresie winien zrezygnować z udziału w Konkursie.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Organizator powołuje jury konkursowe, złożone z 3 osób (dalej: „Jury”). Zadaniem Jury jest czuwanie nad przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wyłonienie laureatów nagród, o których mowa w § 6. Organizator konkursu przygotuje Protokół z wyboru laureatów wraz z uzasadnieniem.

2. Jury dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu, wybierając Zgłoszenia Konkursowe (zdjęcie wraz z opisem), które Jury uzna za kolejno najlepsze w oparciu o kryteria oryginalności, indywidualności, kreatywności oraz przydatności dla celów marketingowych. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wyłonione w ten sposób Zgłoszenia Konkursowe, stają się laureatami Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia – odpowiednio do werdyktu Jury.

3. Jury wyda werdykt (rozstrzygnięcie Konkursu) do dnia 10.03.2017

§ 6. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

a. 1 (słownie: jedna) Nagroda I Stopnia w postaci dwutygodniowego pobytu w domu wakacyjnym o numerze PMA240 w Burdągu, w terminie 12.-26. sierpnia 2017 roku. Nagroda nie obejmuje dodatkowych świadczeń jak dojazdu na miejsce, wyżywianie i opłat zależnych od zużycia na miejscu.

b. 2 (słownie: dwie) Nagrody II Stopnia w postaci bonu o wartości 500 PLN brutto każda do zrealizowania na poczet jednorazowego pobytu w domu wakacyjnym z oferty NOVASOL w całej Europie, w terminie do końca grudnia 2017 roku. Nagroda nie obejmuje dodatkowych świadczeń jak dojazdu na miejsce, wyżywianie i opłat zależnych od zużycia na miejscu.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani przekazana osobie trzeciej.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Laureaci Konkursu są informowani o przyznaniu nagrody mailowo, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania werdyktu rozstrzygającego Konkursu.

2. W celu odbioru nagrody laureat Konkursu powinien przesłać na adres Organizatora deklarację uczestnictwa w Konkursie, zawierającą dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres korespondencyjny do dostarczenia nagrody).

3. Deklaracja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres novasol@novasol.pl z dopiskiem Konkurs „Wakacyjne Rewolucje” w terminie do 14 dni od powiadomienia laureata o przyznaniu nagrody zgodnie z ust. 1.

4. Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu na stronie internetowej, pod adresem www.novasol.pl oraz na swoim profilu w serwisie Facebook, w terminie 5 dni roboczych od wydania werdyktu. Lista obejmuje imię i inicjał nazwiska oraz miejsce zamieszkania laureata, chyba że laureat wyrazi zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska. Organizator może opublikować na stronie internetowej wybrane Zgłoszenia Konkursowe.

§ 8. Wydanie nagród

1. Nagrody zostają wydane laureatom, którzy wysłali Organizatorowi deklarację z § 7 ust. 2 – 3 w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora wyżej wskazanej deklaracji.

2. Nagrody zostają wysłane pocztą elektroniczną lub przesyłką poleconą, na koszt Organizatora, na adres wskazany przez laureata w deklaracji uczestnictwa w Konkursie, o której mowa w § 7 ust 2.

3. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureata na osobę trzecią.

§ 9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważnosci z dopiskiem Konkurs „Wakacyjne Rewolucje” - Reklamacja.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby składającej reklamację jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, jak również reklamacji niespełniajacych innych wumogów ujętych w niniejszym paragrafie.

5. Osoba składająca reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiona listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród laureatom, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetrwarzanie przez Organizatora swoich dnych osobowych na potrzeby organizowanego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, pod adresem: www.novasol.pl.

4. W przypadku szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony www.novasol.pl.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treśc regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

6. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z dnia 30 listopada 2009 r.).

8. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zmianę danych Uczetsnika, uniemożliwiających dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.